Nysam - Barn- och ungdomspsykiatri

Benchmarking, erfarenhetsutbyte och förändringsledning

Nysams utvecklingsgrupp för barn- och ungdomspsykiatri etablerades redan 1998. I gruppen jämförs nyckeltal för till exempel resursanvändning och produktivitet.

Utvecklingsgruppen har under åren gjort fördjupningar inom bland annat läkemedelsanvändning, fördelning av patienters ålder och kön samt tittat på personalens tidsanvändning. Det senare föranledde att en tidsstudie med personal genomfördes. Enskilda gruppdeltagare har också redovisat projekt som de arbetar med i sin verksamhet, till exempel effektivare journalföring.

Gruppen har även fortlöpande kontakter med det nationella kvalitetsregistret för barn- och ungdomspsykiatri, Qbup.

 

Exempel på nyckeltal:

  • Kostnader per invånare 0-17 år
  • Antal årsarbetare totalt per 10 000 invånare 0-17 år
  • Arbetade timmar per prestationsbesök inklusive dagsjukvård i öppenvården
  • Personalkostnad per vårddag i slutenvården
 

Aktuella rapporter:

 

Benchmark psykiatri – samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och Nysam

Helseplan Nysam har nu slutfört projektet Benchmark psykiatri på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Uppdrag psykisk hälsa. Tre rapporter finns att tillgå med nationell täckning inom vuxen- barn- och ungdoms- samt rättspsykiatrin. Rapporterna ger en intressant bild av hur produktionen, resurser och kostnader fördelar sig på länsnivå inom Psykiatrisverige. Läs mer om projektet här och ta del av rapporter samt annat material.

 

Kontakta gruppansvarig:

Gruppansvarig: Patrik Holmberg
Mail: patrik.holmberg@helseplan.se
Telefon: 0761-10 12 06

Helseplan Stockholm

Stadsgården 10

116 45 Stockholm