• Bgtop

Sjukhusutveckling

Ett sjukhus ska vara ändamålsenligt och kostnadseffektivt under hela sin livslängd. Den kravställning som görs på fastigheten idag kommer att påverka vårdverksamhetens förutsättningar i decennier. Kvalitetssäkring före, under och efter byggprocessen är av högsta prioritet. Helseplan stöttar från start till mål i utvecklingen av det nya sjukhuset – från behovsanalys i betjäningsområdet till nyckelfärdig fastighet och driftsättning. Med gedigen erfarenhet från omfattande projekt på såväl universitets- och akutsjukhus som på mindre sjukhus, blir Helseplan en naturlig partner i arbetet. Genom förändringsledning och förankring är Helseplan länken mellan alla involverade aktörer, så att sjukhusutvecklingsprocessen löper smidigt och det framtida sjukhuset tillfredsställer användarnas behov.

Vägen till framtidens sjukhus eller vårdbyggnad innefattar både strategiska beslut och operativt arbete. Helseplan har verktygen för en komplett lösning, såsom framtagande av:

  • Vision baserad på uppdrag och värderingar
  • Dimensionering utifrån demografi, tillgänglighet och prognosticerade patientströmmar
  • Design och standard avseende gestaltning av fastighet, utnyttjande av ytor och anskaffning av IT samt medicinteknisk utrustning
  • Flöden och arbetssätt som omsätter de nya lokalernas fulla potential ur ett patient- och medarbetar- samt ekonomiskt perspektiv
  • Driftsättningsplaner för teknik och verksamhet

För ett lyckat ibruktagande av fastigheten och implementering av moderna, effektiva arbetssätt krävs professionell förändringsledning på flera nivåer, vilket utgjort en kärnverksamhet sedan Helseplan grundades.

Webbinarium om sjukhusutveckling

Se gärna webbinariet som leddes av Patrik Holmberg på: https://lnkd.in/gkRwk9k.

Helseplan genomförde den 15 maj 2019 ett webbinarium med temat ”Verksamhetsutveckling inför framtidens sjukvård och teknik”. Nicole Silverstolpe, programdirektör och Jenny Liu, driftsättningsläkare, båda från Södersjukhuset i Stockholm, delgav sina erfarenheter om hur man på bästa sätt skapar nya och ändamålsenliga arbetssätt och flöden för att få effekt vid ny- och ombyggnation.

Sammanfattningsvis underströks vikten av en organisation och struktur, ofta ett programkontor, som successivt med byggprocessen av fastigheten skapar förutsättningar för att ta hem nyttan av densamma i framtiden. Investering i ny teknik bör utgå från ändamålsenlighet, sett både ur ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv. För att nå potential i lokal och utrustning är en parallell förändring av arbetssätt kritiskt – utan verksamhetsutveckling riskerar effekten utebli. Utbyte av lärdomar och en kompetensmix med erfarenhet från liknande projekt är viktigt.

Kontakta oss för mer information

Vi arbetar för en tillgänglig och resurseffektiv vård och omsorg av hög kvalitet.

Länkar

Kontakt

Följ oss

Ändra layouten