• Bgtop

Sjukhusutveckling

Ett sjukhus ska vara ändamålsenligt och kostnadseffektivt under hela sin livslängd. Den kravställning som görs på fastigheten idag kommer att påverka vårdverksamhetens förutsättningar i decennier. Kvalitetssäkring före, under och efter byggprocessen är av högsta prioritet. Helseplan stöttar från start till mål i utvecklingen av det nya sjukhuset – från behovsanalys i betjäningsområdet till nyckelfärdig fastighet och driftsättning. Med gedigen erfarenhet från omfattande projekt på såväl universitets- och akutsjukhus som på mindre sjukhus, blir Helseplan en naturlig partner i arbetet. Genom förändringsledning och förankring är Helseplan länken mellan alla involverade aktörer, så att sjukhusutvecklingsprocessen löper smidigt och det framtida sjukhuset tillfredsställer användarnas behov.

Vägen till framtidens sjukhus eller vårdbyggnad innefattar både strategiska beslut och operativt arbete. Helseplan har verktygen för en komplett lösning, såsom framtagande av:

  • Vision baserad på uppdrag och värderingar
  • Dimensionering utifrån demografi, tillgänglighet och prognosticerade patientströmmar
  • Design och standard avseende gestaltning av fastighet, utnyttjande av ytor och anskaffning av IT samt medicinteknisk utrustning
  • Flöden och arbetssätt som omsätter de nya lokalernas fulla potential ur ett patient- och medarbetar- samt ekonomiskt perspektiv
  • Driftsättningsplaner för teknik och verksamhet

För ett lyckat ibruktagande av fastigheten och implementering av moderna, effektiva arbetssätt krävs professionell förändringsledning på flera nivåer, vilket utgjort en kärnverksamhet sedan Helseplan grundades.

Kontakta oss för mer information

Vi arbetar för en tillgänglig och resurseffektiv vård och omsorg av hög kvalitet.

Länkar

Kontakt

Följ oss

Ändra layouten