• Bgtop

Uppföljning och utvärdering

En uppföljning eller utvärdering kan bidra med ny kunskap, identifiera utmaningar eller bekräfta ett perspektiv. Den leder till en ökad förståelse och utgör ett faktabaserat underlag för framtida beslut. Den kan också visa om projekt eller satsningar som har genomförts har gett önskad effekt. Oavsett syfte är en uppföljning eller en utvärdering ett värdefullt verktyg för offentliga och privata aktörer för intern kontroll och en effektiv och ändamålsenligt styrd verksamhet.

Helseplan är en oberoende aktör med gedigen erfarenhet av uppföljningar och utvärderingar inom såväl privat som offentlig sektor. För varje uppdrag sätter vi samman det team som har rätt kompetens baserat på uppdragsbeskrivningen. Vi kan komplettera vårt team med externa experter, specialister samt medicinskt sakkunniga och kan därför ta på oss även mycket nischade uppdrag. Vi har genomfört granskningar, uppföljningar och revisioner inom olika tematiska områden inom främst sjukvård och omsorg men också inom styrning, ledning och ekonomi.

  • Förvaltningsrevision, förstudie och granskning: Genom avtal med flera regioner och kommuner har Helseplan genomfört revisioner inom olika tematiska områden. Våra rekommendationer tar alltid fasta i vårt oberoende perspektiv och är tydligt ställda till den som har ansvaret för förändring.
  • Genomlysning, kartläggning och analys: Helseplan genomför såväl specifikt riktade som omfattande analyser, kartläggningar och genomlysningar bland annat inom processer och arbetssätt, styrning och ledning, ledarskap, organisation, måluppfyllelse, samverkan, intäkter och kostnader, riskidentifiering och -hantering, bemanning och kompetensförsörjning, kultur, kvalitetsregister och arbetsmiljö.
  • Uppföljning, fördjupad uppföljning och utvärdering: Vi är vana vid att göra löpande uppföljningar så väl som strukturerade och riktade fördjupade kontroller som kompletterar den löpande analysen. Helseplan har gjort uppföljningar och utvärderingar inom till exempel effektivitet, tillgänglighet, jämlikhet, patientsäkerhet, individcentrerad vård och omsorg, patientupplevd och medicinsk kvalitet samt ekonomi och budget.
  • Medicinska revisioner: Medicinska revisioner utförs framför allt genom journalgranskningar inom ett särskilt specialistområde. Medicinska revisioner kan vara grund för en uppföljning av avtalsefterlevnad eller visa på arbetssätt som används inom kliniker eller vårdcentral. Helseplan har stor kompetens inom detta område och vi kan genom vårt omfattande nätverk hitta rätt expert för uppdraget.
  • Utredningar: En utredning fokuserar ofta på ett projekt, insats eller en verksamhet och syftar till att undersöka ett visst problem eller analysera en specifik frågeställning. Helseplan har gjort utredningar som har bildat underlag för myndighetsrapporter eller blivit vägledande dokumentation för att ta beslut om hur en verksamhet ska fortsätta.

Kontakta oss för mer information

Vi arbetar för en tillgänglig och resurseffektiv vård och omsorg av hög kvalitet.

Länkar

Kontakt

Följ oss

Ändra layouten